Klasický okruh Indií

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Indie
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 39 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Vydejte se do panství pohádkových maharádžů, za stavebními klenoty Mughálů i do říše tajemné hindské mystiky.

Program zájezdu

1. den - ODLET Z PRAHY

Odlet z Prahy.

2. den - PŘÍLET DO DILLÍ

Přílet do Dillí. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně – Páteční me ši ty, Červené pevn osti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mí nár s pověst ným nerezavějícím želez ným sloupem ze 4. století a zříceni nami mešity. Nocleh v Dillí.

3. den - DILLÍ – DŽAJPUR

Snídaně. Odjezd do hlavního města stá tu Rádžasthán, známého jako „Rů žové mě sto“ díky růžové barvě domů historic kého centra, jež bylo vybudo váno dle zásad staroindické Silp ašástry, prvního světového architektonického ko dexu. Hlavní obchodní třída je spoj nicí mezi Slunečn í bránou na východní straně a Měsíční bránou na straně zá padní. Ubytování, volno k prohlídce místních bazarů, nocleh v Džajpuru.

4. den - DŽAJPUR – ÁMBÉR

Snídaně. Vyjížďka na slonech do pevnosti Ámbér, prohlídka tohoto býva lého sídla rádžasthánských mahárádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Nejnavště vo vanějším místem paláce je Síň rad os ti. Odpoledne prohlídka města s návště vou astrono mic ké observa to ře Džantar Mantar, kter ou nechal zhotovit osvícený mahárádža Džaj Sinh II. v 18. století. Dále si prohléd nete Palác větrů – Hawa Mahal, kde za intimně řešenými okny průčelních arkýřů mohly ženy z vyšší společnosti neruše ně pozoro vat dění na ulici, aniž by mo h ly být samy viděny. V areálu Městské ho paláce (Čad ra Mahal) navští víme muzeum, ukazující život mahárádžů s výstavou oděvů, zbraní a před mětů běž ného života. Návrat do hotelu. Nocleh.

5. den - DŽAJPUR – ABHANERI – FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA

Snídaně. Odjezd do Ágry, cestou zastáv ka u stupňovité rádžasthánské studny v Abhaneri a v bývalém sídel ním městě nej vět šího z Mughalů – sultá na Akbara ve Fatéhpúr Síkrí – Městě vítěz ství. Prohlíd ka Páteční mešity s hrob kou šajcha Salíma Čistího, který císařo vi Abkarovi Velikému předpověděl na ro zení potom ků, následovníků trůnu. Dále uvidíte Sultánský palác z červeného pískovce, kde se nachází známé pavi lóny Paňč Ma hal a Dívání Chás, astro logický pavilon, kde se císař ve společ nosti muslimských a hinduistických učen ců oddával věcem nadpozemským a eso terickým. Večer příjezd do Ágry, býva lé ho hlavní ho města Mughalské říše. Ubytování a nocleh.

6. den - ÁGRA – TÁDŽ MAHAL

Prohlídka skvostu světové archi tek tury, novodobého sedmého divu světa, mauzolea Tádž Mahal, které z bě lost ného mramoru nechal postavit sultán Šáhdžah án pro milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stavba, popírající per spek ti vu, je považována za repliku Božího trůnu. Přilehlé za hrady symbolizují ráj, do kterého Mum táz po smrti vstoupila. Odpoledne prohlídka Červené pevnosti s mramo ro vými pavilóny, předsta vu jícími vrchol stavitelství Velkých Mughalů. V pevnosti navštívíte Síň veřejných au diencí, Perlovou mešitu, Haré-movou mešitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící první císařově manželce. Nocleh.

7. den - ÁGRA – DILLÍ – PRAHA

Volno. Možnost fakult. návštěvy mauzolea Itmad ad-Dawla a mauzolea sultána Abkara. Odpoledne přejezd do Dillí, transfer na letiště, odlet do Prahy.

8. den - PŘÍLET DO PRAHY

Přílet do Prahy.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.