Okruh Indií a Nepálem

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Nepál, Indie
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 76 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Poznejte staroindickou kulturu, buďte svědky tradiční kultovní očisty ve vodách Gangy, zažijte pocit nicotnosti při pohledu na panorama Annapuren...

Program zájezdu

1. den - ODLET Z PRAHY

Odlet z letiště Praha – Ruzyně do Dillí.

2. den - PŘÍLET DO DILLÍ

Přílet do Dillí. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně – Páteční mešity, Červené pev nosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím železným sloupem a cennými zřícenina mi mešity Kuvvatul islám. Nocleh v Dillí.

3. den - DILLÍ – DŽAJPUR

Snídaně. Odjezd do hlavního města stá tu Rádžasthán, známého jako Růžo vé měs to díky růžové barvě domů his to ric kého centra, jež bylo vybudo váno dle zásad staroindické Silpašástry, prv ní ho světo vého architektonického ko dexu. Ubyto vání, volno k prohlídce místních bazarů, nocleh v Džajpuru.

4. den - DŽAJPUR – ÁMBÉR

Vyjížďka na slonech do pev nosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžasthánských mahárádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Odpoledne prohlídka města s návštěvou pozoru hod né astronomické observatoře Džan tar Mantar, kterou nechal zhotovit osví cený mahárádža Džaj Sinh II. v 18. století, Paláce větrů Hawa Mahal, sídla džajpurských maharaní a Městského paláce s muzeem. Nocleh.

5. den - DŽAJPUR – ABHANERI – FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA

Odjezd do Ágry, cestou za stáv ka u stupňovité rádžasthánské stud ny v Abhaneri. Dále zastávka v bývalém sídel ním městě největšího z Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí, prohlídka Páteční mešity a sultánského paláce z červeného pískov ce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Dívání Chás. Příjezd do Ágry, nocleh.

6. den - ÁGRA

Snídaně. Prohlídka skvostu světové archi tektury, mauzolea Tádž Mahal, které z bělostného mramoru nechal po stavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stav ba, popírající perspektivu, je považo vána za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Odpo ledne prohlídka Červené pevnosti s nád her nými mramorovými pavilóny, před stavujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých Mughalů. Nocleh.

7. den - ÁGRA – ÓRČHA – KHADŽURÁHO

Snídaně. Transfer na nádraží a odjezd expresem Shatabdi do Jhansi, přejezd do městečka Orčha s monumentální mi opuštěnými chrámy a paláci říše Bun délů, z nichž největší byl vybu do ván na počest návštěvy sultána Dža hán gíra. Dále návštěva chrámu bohyně Lakšmí na čedi čovém pahorku, kde najdete mis trovská díla středověkého bundél ského malířství. Odpoledne pře jezd idylickou venkovskou krajinou Dek kán ské plošiny do Khadžuráha, něk dejšího hlavního města říše Čandélů. Návštěva východní skupiny džinistic kých chrámů. Nocleh v Khadžuráhu.

8. den - KHADŽURÁHO – VÁRÁNASÍ

Prohlídka východní skupiny chrámů Kandarija Ma ha dévova, Višvanáthova a chrámu Lakšmana, proslulých erotickou výzdobou s motivy staroindické Ká masútry. Návrat do Jhansi, odjezd lůžkovým expresem Bundel khand do Váránasí. Nocleh ve vlaku.

9. den - VÁRÁNASÍ – SÁRNÁTH

Příjezd do Váránasí, transfer do hotelu, snídaně. Výlet do buddhis tického poutního místa Sárnáthu, kde Buddha po osvícení pronesl první kázání. Prohlídka zřícenin stúpy císaře Ašóky a místního muzea s pro slulou lví hlavicí z leštěného pískovce. V podvečer návště va ghátu Dasas wamedh, kde probíhá mystic ká rituální oběť Ganze za účasti desí tek bráhmánů. Návrat do Váránasí, nocleh.

10. den - VÁRÁNASÍ – KUŠINAGAR

Ranní projížďka po Ganze, kdy za úsvitu tisíce poutníků vykonávají rituální očistu v posvátných vodách Gangy. Pro hlídka ghátů, včetně ghátu Manikarnika, kde po tisíce let probíhá tradiční zpopelňování nebožtíků. Do poledne prohlíd ka města, včetně chrámu Bharat Mata a bohyně Durgy. Přejezd do Kušinagaru, nocleh.

11. den - KUŠINAGAR – LUMBINI

Snídaně. Prohlídka Kušinagaru, pout ní ho místa buddhistů, místa, kde Buddha vstoupil do mahaparinirvány. Přejezd do Nepálu, cesta venkovskou krajinou nepálských terají, kde stře dověk dosud trvá. Příjezd do Lumbini, nocleh.

12. den - LUMBINI - PÓKHARA

Snídaně. Prohlídka Lumbini, místa zrození Buddhy, které značí sloup císaře Ašóky. Dále chrámu Majadévi a buddhistických chrámů, které zde ne cha ly postavit mnišské obce jednotli vých zemí. Přejezd scénic kou krajinou do Pókhary. Nocleh v Pókhaře.

13. den - PÓKHARALUMBINI – PÓKHARA

Snídaně. Volný den. Možnost výletů v himálajském předhoří. Scénické výhledy na pevnost Sarangkhot a masív Annapuren. Nocleh v Pókhaře.

14. den - PÓKHARA – KÁTHMÁNDÚ

Odjezd do Káthmándú. Zastávka u chrámu Svajambhu náth, odkud se otevírá nádherný výhled na káthmándské údolí. Volné odpoledne. Nocleh v Káthmándú.

15. den - KÁTHMÁNDÚ

Prohlídka histo ric kého centra města Patan v okolí Palá co vého náměstí. Odpoledne prohlídka paláce Živoucí bohyně Kumarí Dévi, sochy hrozivého vtě lení boha Šivy Kala Bhairávy. Pokra čujeme prohlídkou historického Bhakta puru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou, královským palácem či náměstíčkem hrnčířů. Nocleh.

16. den - ODLET Z KÁTHMÁNDÚ

Dopoledne volno, dpoledne trans fer na letiště, odlet do Dillí a do Prahy.

17. den - PŘÍLET DO PRAHY

Přílet do Prahy.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.